Servei d'assessorament en inspeccions AEPD

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) és un ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada que actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions.

L'AEPD vetlla pel compliment de la legislació sobre protecció de dades i controla la seva correcta aplicació, especialment pel que fa als drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades, imposant diferents tipus de sancions a aquelles empreses que no compleixen la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD).

Assessorament davant d'inspeccions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

El nostre assessorament inclou:

  • Assistència a inspeccions.
  • Resposta a requeriments de l'AEPD.
  • Assessoria davant de procediment sancionadors tramitats per l'AEPD.
  • Tant si heu iniciat un procés d'inspecció a la vostra empresa, com si teniu una proposta de sanció efectiva o si penseu que us han posat una denúncia, contacteu amb nosaltres i us donarem l'assessorament més adequat.