Prevenció blanqueig de capitals

A Espanya es va aprovar la Llei 10/2010, del 28 d'abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, resultat de transposar una Directiva europea. Aquesta nova llei pretén legalitzar el funcionament del sistema financer espanyol i d'altres operadors econòmics, i impedir que es facin servir en el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Aquesta llei de blanqueig de capitals introdueix com a novetats més destacables les següents:

 • Exigeix ​​que els prestadors de serveis a societats i fideïcomisos es registrin.
 • Sestableix limport màxim possible de les sancions que es poden imposar en els supòsits dincompliment de les obligacions de prevenció.
 • Augmenta les sancions màximes, encara que es mantenen els imports mínims.
 • Pel que fa a la publicitat de les sancions, encara que les lleis del nostre país ja preveuen l'opció de publicitat en supòsits d'infraccions greus i molt greus, introdueix l'element addicional de la publicitat anònima de les sancions a la web de la Comissió, en el cas que no s'acordi la publicació a la resolució sancionadora.
 • Conservació de documents. S'imposa l'obligació de conservar durant un període de deu anys per part dels subjectes obligats de tots els documents que justifiquin el compliment de les obligacions de la llei, eliminant-los després d'aquest termini. Passats cinc anys des de la finalització de la relació de negocis o lexecució de loperació ocasional, només podran accedir a la documentació que shagi conservat els òrgans de control intern del subjecte obligat i, si escau, aquells encarregats de la seva defensa legal.
 • Imposa l'obligació d'establir sistemes de denúncies tant públics com privats.
 • Es modifica el règim daplicació a les entitats o subjectes amb responsabilitat pública.
  • Abans, calia aplicar sempre a les persones amb responsabilitat pública estrangeres les mesures de diligència reforçada previstes per la llei per no estar vinculades amb el nostre país i ser més difícil accedir a informació sobre aquestes. A les persones amb responsabilitat pública nacionals se'ls aplicava un enfocament adaptat cas per cas, depenent de la persona concreta i les seves funcions, i del producte que contractés.
  • Ara, aquest règim s'unifica, aplicant a totes les persones amb responsabilitat pública, tant nacionals com estrangeres, les mesures de diligència reforçada en qualsevol cas. També s'hi inclouen els càrrecs d'alta direcció de partits polítics amb representació parlamentària dins d'aquestes persones amb responsabilitat pública.