Lopd per al sector sanitari

Les dades personals relatives a la salut són considerades com a dades sensibles, especialment protegides, i, després de la publicació del RGPD, com una categoria especial de dades personals.

La protecció de Dades personals és un dret fonamental recollit a l'article 18.4 de la Constitució Espanyola i regulat pel Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), i la Llei de protecció de dades (LOPDGDD).

El RGPD defineix «dades personals» com a «tota informació sobre una persona física identificada o identificable («l'interessat»); es considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona esmentada.”

Aquesta normativa afecta els professionals que operen al sector sanitari, les clíniques, els hospitals, els centres mèdics, fisioterapeutes, osteòpates, dentistes i les institucions sanitàries.

En aquest cas, en particular, la normativa en protecció de dades es complementa amb la Llei d'Autonomia del Pacient 41/2002, de 14 de novembre. La llei de protecció de dades mèdiques s'encarrega de regular els drets i les obligacions en matèria d'informació i documentació clínica en què se'n regula l'historial.