Llei d'igualtat

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Reial decret llei 901/2020 i 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

En l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva entre dones i homes, s'estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que hauran de negociar, i si escau acordar, amb els representants legals dels treballadors en la forma que es determini en la legislació laboral.

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, va tenir per objecte fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació de tota discriminació, directa i indirecta, de les dones. Es va tractar d'una llei pionera en el desenvolupament legislatiu dels drets d'igualtat de gènere a Espanya.

Els plans d'igualtat han de contenir un conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes. Amb caràcter previ s'elaborarà un diagnòstic negociat, si escau, amb la representació legal de les persones treballadores, que contindrà al menys les següents matèries:

a) Procés de selecció i contractació.
b) Classificació professional.
c) Formació.
d) Promoció professional.
e) Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes.
f) Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
g) infrarepresentació femenina.
h) Retribucions.
i) Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

Registre de Plans d'Igualtat de les Empreses, com a part dels registres de convenis i acords col·lectius de treball dependents de la Direcció general de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de les autoritats laborals de les comunitats autònomes.