LOPD per a administradors de finques i comunitat de veïns

A Gestra assessorem i oferim un servei integral perquè puguin complir les obligacions bàsiques imposades per la lopd-gdd.

Des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, estan legitimades per tractar i disposar de les dades dels copropietaris que resultin necessàries per a la gestió ordinària dels assumptes de la comunitat. Així mateix, les comunitats de propietaris respecte del tractament de dades dels comuners es troben legitimats, als efectes de les causes que recull el RGPD, en el compliment d'una obligació legal d'acord amb l'articulat de la Llei de propietat horitzontal (LPH) .

En la gestió ordinària, una comunitat de propietaris es pot servir de diferents tipus de dades de caràcter personal amb què realitzar diversos tractaments. El tractament més usual d'una comunitat de propietaris és el que incorpora informació amb les dades de caràcter personal de les persones físiques integrants de la comunitat.

Objectes de tractament a la lopd

Generalment, en aquest són objecte de tractament les dades personals següents: nom dels propietaris, telèfons de contacte, adreces postals, números de DNI, adreces de correu electrònic i números de comptes bancaris. Sol denominar-se a aquest tractament “gestió de la comunitat de propietaris” o “propietaris”, i la comunitat se'n serveix per a la seva gestió comptable, fiscal i administrativa, assegurant el compliment pels propietaris de les obligacions imposades per la LPH i l'exercici dels drets que corresponen als copropietaris a la comunitat.

Tractaments de dades en comunitats

Els tractaments de dades més comunes de les comunitats de propietaris es realitzen amb la “finalitat” de “gestió” de la comunitat. Aquesta se'n serveix per a diverses “funcions” legals i contractualment assumides, així com per facilitar l'exercici dels seus drets als mateixos comuners.

La normativa de protecció de dades no impedeix que la comunitat de propietaris disposi també d'altres dades personals dels copropietaris, sempre que aquestes dades siguin adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari per als fins propis d'aquesta comunitat.

Finalment, moltes vegades les comunitats de propietaris aproven la instal·lació de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo, que donen lloc a tractaments d'imatges de persones físiques identificades o identificables. En aquest cas, existiria un tractament que es pot denominar “videovigilància” o de “càmeres de seguretat”, la finalitat principal de les quals és la seguretat i control d'accessos i/o vigilància de les instal·lacions i elements comuns de l'immoble.