Adaptació LOPD per a empreses a criteris de la Llei general de discapacitat LGD

La LGD regeix a totes aquelles empreses la xifra de les quals de treballadors és de 50 o superior i es compleix a través de 2 vies:

Reserva del 2% de la plantilla

La reserva d'un 2% de la plantilla a persones amb discapacitat. Les empreses públiques i privades que facin servir un nombre de 50 o més treballadors estan obligades que d'entre ells, almenys, el 2% siguin treballadors amb discapacitat (percentatge de discapacitat igual o superior al 33%).

Encara que la llei estableix que s'ha de complir mitjançant la inserció directa de persones amb discapacitat, el text contempla una sèrie de mesures alternatives per a aquells casos excepcionals en què no sigui possible cobrir la quota.

Certificat d´excepcionalitat

Un cop l'empresa presenta degudament emplenat el Certificat d'Excepcionalitat, té a la seva disposició les vies alternatives següents per complir la LGD sense passar per la contractació directa de persones amb discapacitat:

  • La contractació duna persona autònoma amb discapacitat o dels serveis dun Centre Especial dOcupació per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns dequip o de qualsevol altre tipus necessaris per al desenvolupament normal de lactivitat de lempresa.
  • La contractació duna persona autònoma amb discapacitat o dels serveis dun Centre Especial dOcupació per a la prestació de serveis aliens i accessoris a lactivitat normal de lempresa.
  • La constitució d'un enclavament laboral amb un Centre Especial d'Ocupació per a la realització d'obres o serveis que tinguin relació directa amb l'activitat normal de l'empresa, pel qual un grup de treballadors i treballadores amb discapacitat es desplacen de manera temporal al centre de treball de lempresa.

Per cadascuna d'aquestes mesures, l'empresa ha d'abonar tres vegades l'import equivalent a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual per persona amb discapacitat no contractada.